Menu
漢書
   卷十三 ‧ 異姓諸侯王表第一

昔詩書述虞夏之際,舜禹受䄠,師古曰:「古禪字,音上扇反。」積德累功,洽於百姓,攝位行政,考之于天,師古曰:「謂在璿璣玉衡以齊七政。考之于天,知已合天心不也。」經數十年,然後在位。殷周之王,乃繇禼稷,師古曰:「繇讀與由同。」脩仁行義,歷十餘世,至于湯武,然後放殺。師古曰:「殺讀曰弒。它皆類此。」秦起襄公,章文、繆,獻、師古曰:「言奏之初大,起於襄公始為諸侯,至文公、繆公、獻公,更為章著也。襄公,莊公之子;文公,襄公之子也。繆公,德公之少子;獻公,靈公之子也。」孝、昭、嚴,稍蠶食六國,師古曰:「孝謂孝公也,即獻公之子。昭謂昭襄王,即惠王之子,武王之弟也。嚴謂莊襄王,即昭襄王之孫,孝文王之子也。後漢時避明帝諱,以莊為嚴,故漢書姓及謚本作莊者皆易為嚴也。它皆類此。蠶食,謂漸吞滅之,如蠶食葉也。」百有餘載,至始皇,迺并天下。以德若彼,用力如此其囏難也。師古曰:「囏,古艱字也。」

秦旣稱帝,患周之敗,以為起於處士橫議,諸侯力爭,四夷交侵,以弱見奪。服虔曰:「言因橫議而敗也。」應劭曰:「孟軻云『聖王不作,諸侯恣行,處士橫議』。」師古曰:「處士謂不官於朝而居家者也。橫音胡孟反。次下『橫發』,其音亦同也。」於是削去五等,應劭曰:「周制,公、侯、伯、子、男五等爵。」墮城銷刃,應劭曰:「壞其堅城,恐復阻以害己也。聚天下之兵,鑄以為銅人十二,不欲令民復逆命也。古者以銅為兵。」師古曰:「墮音火規反。」箝語燒書,應劭曰:「禁民聚語,畏其謗己。箝,緘也。箝與鉗同。」晉灼曰:「許慎云『箝,𥷄也』。」師古曰:「晉說是也。謂箝𥷄其口,不聽妄言也,即所謂禁耦語者也。箝音其占反。𥷄音躡。」內鋤雄俊,外攘胡粵,師古曰:「攘,卻也。粵,古越字。」用壹威權,為萬世安。師古曰:「令威權壹歸於己。」然十餘年閒,猛敵橫發乎不虞,師古曰:「虞,度也。意所不度,謂之不虞。」適戍彊於五伯,師古曰:「適讀曰謫。謫戍,謂陳勝、吳廣也。伯讀曰霸。五霸謂昆吾、大彭、豕韋、齊桓、晉文也。謫音陟厄反。」閭閻偪於戎狄,應劭曰:「周禮二十五家為閭。閻音簷,門閭外旋下廕,謂之步簷也。閭閻民陳勝之屬,言其逼秦甚於戎狄也。」師古曰:「閭,里門也。閻,里中門也。陳勝、吳廣本起閭左之戍,故緫言閭閻,應說非也。閭左解在陳勝傳。偪音逼。」嚮應㿊於謗議,服虔曰:「㿊音慘。」應劭曰:「秦法,誹謗者族。今陳勝奮臂大呼,天㿊烈於所謗議也。」師古曰:「嚮音響。響應者,如響之應聲。㿊,痛也。服音是也。」奮臂威於甲兵。鄉秦之禁,適所以資豪桀而速自斃也。師古曰:「鄉讀曰嚮,謂曩時也。秦禁,謂墮城銷刃、箝語燒書之屬是也。」是以漢亡尺土之階,繇一劔之任,五載而成帝業。師古曰:「繇讀與由同。任,用也,事也。」書傳所記,未甞有焉。何則?古世相革,皆承聖王之烈,師古曰:「革,變也。烈謂餘烈也。」今漢獨收孤秦之弊。鐫金石者難為功,摧枯朽者易為力,師古曰:「鐫,琢石也,音子全反。」其埶然也。故據漢受命,譜十八王,月而列之,天下一統,迺以年數。應劭曰:「譜音補。項羽為西楚霸王,為天下主,命立十八王,王高祖於蜀漢。漢元年,諸王畢封各就國,始受命之元,故以冠表焉。」張晏曰:「時天下未定,參錯變易,不可以年紀,故列其月,五年誅籍,乃以年紀焉。」訖于孝文,異姓盡矣。